วันอาทิตย์
ปางถวายเนตร

 

ลักษณะของพระพุทธรูป

พระพุทธรูปปางนี้อยู่ในพระอิริยาบถยืน ยกพระหัตถ์น้อยๆ ลืมพระเนตรทั้งสองเต็มที่
ทอดพระเนตรดูมหาโพธิพฤกษ์ พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงมาประสานทับกันอยู่หน้าพระเพลา
พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย อยู่ในพระอาการสังวร

 

มีประวัติและตำนานดังนี้

เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วประทับเสวยวิมุติสุขอยู่ที่ร่มมหาโพธิ์ 7 วัน
ซึ่งเป็นประวัติของพระพุทธรูปปางที่ 1 คือ ปางตรัสรู้ แล้วก็เสด็จจากร่มไม้มหาโพธิ์
ไปประทับยืนกลางแจ้งทางทิศอีสานของต้นมหาโพธิ์นั้น ทรงทอดพระเนตรต้นมหาโพธิ์
โดยไม่กระพริบพระเนตรด้วยพระอิริยาบถนั้นถึง 7 วัน สถานที่เสด็จประทับยืนด้วยพระอิริยาบถนั้น
เป็นนิมิตมหามงคลเรียกว่า “อนิมิสสเจดีย์”
พระพุทธจริยาที่ทรงจ้องพระเนตรดูไม้มหาโพธิ์ โดยมิได้กระพริบพระเนตรถึง 7 วันนี้
เป็นเหตุแห่งการสร้างพระพุทธรูปปางนี้ เรียกว่า “ปางถวายเนตร”
พระพุทธรูปปางถวายเนตรนี้ นิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปที่สักการบูชา
ประจำวันของ คนเกิดวันอาทิตย

จบตำนานพระพุทธรูปปางถวายเนตรแต่เพียงนี้

 


วัดธรรมบารมี เมืองดอร์ทมุนด์