สารบัญ
ตำนาน พระพุทธรูปปางต่างๆ
o๓. ปางทุกกรกิริยา
o๔. ปางทรงสุบิน
o๕. ปางรับมธุปายาส
o๖. ปางเสวยมธุยาส
o๗. ปางลอยถาด
o๘. ปางรับหญ้า
o๙. ปางมารวิชัย
๑o. ปางตรัสรู้
๑๑. ปางถวายเนตร
๑๒. ปางจงกรมแก้ว
๑๓. ปางเรือนแก้ว
๑๔. ปางนาคปรก
๑๕. ปางฉันสมอ
๑๖. ปางประสานบาตร
๑๗. ปางรับสัตตุก้อนสัตตุผง
๑๘. ปางพระเกศธาต
๑๙. ปางรำพึง
๒o. ปางปฐมเทศนา
๒๑. ปางประทานเอหิภิกขุ
๒๒. ปางภัตตกิจ
๒๓. ปางห้ามสมุทร
๒๔. ปางชี้อัครสาวก
๒๕. ปางประทานโอวาท
๒๖. ปางประทับเรือ
๒๗. ปางห้ามพยาธิ
๒๘. ปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ิ
๒๙. ปางอุ้มบาตร
๓o. ปางโปรดพุทธบิดา
๓๑. ปางรับผลมะม่วง
๓๒. ปางแสดงยมกปาฏิหาริย์
๓๓. ปางโปรดพุทธมารดา
๓๔. ปางห้ามแก่นจัทน์
๓๕. ปางเปิดโลก
๓๖. ปางลีลา
๓๗. ปางเสด็จลงจากดาวดึงส์
๓๘. ปางสมาธิเพ็ชร
๓๙. ปางประทับยืน
๔o. ปางประดิษฐานรอยพระบาท
๔๑. ปางสรงน้ำฝน
๔๒. ปางขอฝน
๔๓. ปางชี้อสุภ
๔๔. ปางชี้มาร
๔๕. ปางปฐมบัญญัติ
๔๖. ปางขับพระวักกล
๔๗. ปางสนเข็ม
๔๘. ปางประทานพร
๔๙. ปางประทานอภัย
๕o. ปางโปรดพญาชมพูบด
๕๑. ปางป่าลิไลยก์
๕๒. ปางโปรดอสุรินทราหู
๕๓. ปางโปรดอาฬวกยักษ์
๕๔. ปางโปรดองคุลิมาลโจร
๕๕. ปางโปรดช้างนาฬาคิรี
๕๖. ปางโปรดพกาพรหม
๕๗. ปางปลงกรรมฐาน
๕๘. ปางพิจารณาชราธรรม
๕๙. ปางแสดงโอฬาริกนิมิตร
๖o. ปางห้ามมาร
๖๑. ปางปลงอายุสังขาร
๖๒. ปางนาคาวโลก
๖๓. ปางทรงรับอุทกัง
๖๔. ปางทรงพยากรณ์
๖๕. ปางโปรดสุภัททะ
๖๖. ปางปรินิพพาน